W niniejszym dokumencie informujemy w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskanych za pośrednictwem formularza na stronie internetowej dietomedica.pl/bezplatne-badania-laboratoryjne jak je chronimy i jakie prawa Tobie przysługują.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dietomedica Emilia Sienkiewicz, ul. Hoża 59 lok. 4A, 00-681 Warszawa oraz iManage Daniel Sienkiewicz, ul.Twarda 18, 00-105 Warszawa właściciele serwisu internetowego dietomedica.pl a także Synexus sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66 – partner w akcji „Bezpłatne badania”.

Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w celu

  • w celu poinformowania Cię o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych, oceny możliwości zakwalifikowania Cię do badań klinicznych i zaproszenia do udziału w takim badaniu.
  • w celu otrzymywania informacji ofercie badań profilaktycznych lub badań klinicznych oraz o zbliżających się wizytach w Centrum Medycznym Synexus z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość w postaci kontaktu telefonicznego, malia, smsa lub pisemnego powiadomienia kierowanego na wskazany przez Ciebie adres, zgodnie z wymogami ogólnego zarządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • w celu otrzymania newslettera przez Dietomedica

Okres przechowywania danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa), okres ten może ulec wydłużeniu jeżeli przechowywanie danych okaże się niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług, w ramach których te dane są przetwarzane, oraz dla obrony przed takimi roszczeniami.

Przekazywanie danych

Możemy powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobimy to jedynie w niezbędnym zakresie i na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niewykorzystywania ich do własnych celów.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora –  przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, z zastrzeżeniem warunków wynikających z właściwych przepisów prawa,  w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Ponadto każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu wysyłania informacji marketingowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.